Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Fiyat Değişkenliği ve Vade Etkisi, Kastamonu Üniversitesi Dergisi İİBF Dergisi, s: 89-101, Kasım 2019.

Abstarct: “Vade etkisi olarak adlandırılan teoriye göre vadeye yaklaştıkça vadeli işlem sözleşmesinin fiyat değişkenliği, bir diğer deyişle volatilitesi artış göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde vadeli işlem sözleşmelerinde vade etkisinin mevcut olup olmadığı hem toplulaştırılmış veri hem de dayanak varlık ölçeğinde test edilmiştir. Analizde kullanılan toplam 1279 vadeli işlem sözleşmesi dört alt dayanak varlık ölçeğinde gruplandırılmıştır. 2 Ocak 2008 ile 28 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan veriler Genelleştirilmiş ARCH (GARCH) yöntemi ile analiz edilmiştir. Modelden elde edilen bulgular gerek toplulaştırılmış ölçekte gerekse de dört dayanak varlık ölçeğinde vade etkisinin mevcut olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, finansal piyasalarda faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının vadeli işlemlerin alımı-satımı konusunda karar verirken vadeli işlem sözleşmesine ilişkin teminat tutarını ve bu sözleşmenin riskini dikkate alarak karar vermelerini gerektiğini ima etmektedir.”

 

Link:   https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564053

İdem